Rakkoo Yeroo UlfaaSababa kanaanis, akka salphaatti dahuu mannnaa, haala akka ulfi irraa bahu taasisu yookan haala dahumsa irratti lubbuu mataa isaanii fi lubbuu daa’ima isaanii balaaf saaxiluu keessa galu. SABABA RAKKOO RAMADAME - Daa’ima haadha WIC fayyadamuu dandeeessuu(Faayidaa qabaa?. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. Mootiiwwan Kanniisaa ji’oota yeroo ulfaa gara boodaa irratti ofii isaaniif jabeenya akka argataniifi. Warfarin: rakkoo dhalootaa fiduu danda’a( multiple birth. Anis hawwisicha waliinan ture. Dhukubbii yeroo dheeraa, 2. Rakkoo marsaa laguu yeroo isaa eeguu. Deeggarsii kun ammoo akkaataa bayyina ummataa fi ballina Oromiyaa, heddumina rakkoo Oromiyaan qabdu jiddu-galeessa kan godhatu miti. Yeroo heddu waan isaan agarsiisan, ergaa isaan dabrsan dhiisnee waan ufii arguufi dhagayuu feenutti hiikkanna. Osoo hadhaan jiraatu baate silaa mi’aawan maal akka ta’ee hiika hin qabu türe. Kana jechuun akkuma waliigalaatti dubartiin hundi eleelfattee waan waltti baatuuf manni hundi sochii tokko malee rakkoo guddaafi jeequma keessa oola. Yeroo ammaan kanaa rakkoo kenniisa tajaajila fayyaa ilaalchisee irra caala biyyiitiin deeggarsa biyya alaa irraa argamuun akka hojiin fayyaa gageeffamu beekkamaadha. Hawwisoon ABO, Caffee Gadaas Jibuutii ture. Jimaa qama'uun bu'aa yeroo gabaabduu kanneen akka Miira gaarii/gammachuu, kaka'uumsa hojiif/si'a'innaf, dandeettii xiyyeeffannaa dabaluu,ofitti amantummaa dabaluu fi hasa'a gaarii. Rakkina sammuu; dhiphina irraan dhufu dha fi kkf dha. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Osoo hadhaan jiraatu baate silaa mi’aawan maal akka ta’ee hiika hin qabu türe. Kuni rakkoo uuma. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Yeroo sana waltajjii muuziqaa guyyaa tokkootiin hanga qarshii miliyoona sadii walitti qabaa turre. Jireenyi ilma namaa rakkoo fi toltu irraa kan uumamteedha. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. Yeroo ammaan kanaa rakkoo kenniisa tajaajila fayyaa ilaalchisee irra caala biyyiitiin deeggarsa biyya alaa irraa argamuun akka hojiin fayyaa gageeffamu beekkamaadha. Yeroo iyyannaaf baatu kana, akka maatiisaa hinkunuunsine, nyaata hinqopheessine, loonsaa hinbobbaafne, hingalchineefi hinelmine weedduun ibsataa baati jechuudha. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage) danda’a jedha. Rakkina sammuu; dhiphina irraan dhufu dha fi kkf dha. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage. ‘Infeekshinii’ fi malaa godhachuu, 4. Dhukubbii yeroo dheeraa, 2. NSAIDS(Aspiri ne,Diclofenac,I buprofen,Indome thacin…. WASHINGTON DC — Gaa’ila tokko keessatti dhala godhachuun yeroo dadhabamu rakkoon kun kan Dubartii qofa akka waan ta’eetti ilaalamuun aadaa keessatti baratamaa dha. rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. Jibuutii keessatti rakkoo guddaan dabarse. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. Yeroo hundaa rakkinnaan kan guuttamte mitii yeroo hundas toltuun kan guuttamte miti. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. NSAIDS(Aspiri ne,Diclofenac,I buprofen,Indome thacin…. Rakkoo kana furuuf yookan immo akkaata turtii gammachiisa kana dheerifachuuf isiin gargaaru keessa isa asii gadiitti tarreefamee dha. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. Qorannaaleen saayinsii akka agarsisaniitti garuu lameenu rakkoo kana fiduuf carraatu jira. Kanaan dura gahaa tahuu dhabus gandoonni magaalattii dabaree dabareen bishaan hamma tokko kan argataa turan yoo tahu, amma garuu haala guutumaan guututti hin jiru nama jechisiisu irra kan gahe tahuu odeeyfannoon ni addeessa. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. Jireenyi ilma namaa rakkoo fi toltu irraa kan uumamteedha. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. Anis hawwisicha waliinan ture. - erga qoricha fudhatanii torbaan 4n booda qoratamuu - abbaa warraaf qoricha kennuun. Rakkina sammuu; dhiphina irraan dhufu dha fi kkf dha. Yeroo hordoffi ulfaa afraffaa altiraa saawundii kan fakkii daa'ima garaa keessa jiru agarsiisu irratti yaaddoon fayyaa da'ima kanaa yeroo kaafameetti Dr Kaarvaalhoon rakkoon akka hin jireetti. Haadha manasaani yookan jaalalleesaani gammachiisuf turtii yeroo dheera kannen hawwan danuu dha. Galatooma! Dubbisnaan Haatis mucaanis fayyaa!. Wantoonni fuggisoon lamaan kunniin jireenya keessatti tarree adeemu. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Bunni xiqqoos taatu dhiibbaa dhiiga ni dabala. Yeroo iyyannaaf baatu kana, akka maatiisaa hinkunuunsine, nyaata hinqopheessine, loonsaa hinbobbaafne, hingalchineefi hinelmine weedduun ibsataa baati jechuudha. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Jibuutii keessatti rakkoo guddaan dabarse. SABABA RAKKOO RAMADAME - Daa’ima haadha WIC fayyadamuu dandeeessuu(Faayidaa qabaa?. Yeroo sana waltajjii muuziqaa guyyaa tokkootiin hanga qarshii miliyoona sadii walitti qabaa turre. - yeroo ulfaa yeroo 2 fanxoof qoratamuu,torbee 16n duraa keessatti fi torbewwan 28-32 gidduutti. Rakkoo kana furuuf yookan immo akkaata turtii gammachiisa kana dheerifachuuf isiin gargaaru keessa isa asii gadiitti tarreefamee dha. Hawwisoon ABO, Caffee Gadaas Jibuutii ture. Anis hawwisicha waliinan ture. Dubartiin ulfaa baay’inni nyaataa isheen yeroo ulfaa nyaattu kan yeroo kaan nyaatturra dabaluu qaba, b. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. Madaa’uu qaama saalaa, 3. Rakkina sammuu; dhiphina irraan dhufu dha fi kkf dha. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Kun sadarkaa jalqaba ulfaarratti baay’ee BARBAACHISAADHA, NYAATAWWAN ABBAA URJII guyyaa guyyaan nyaattullee baay’isuu qabdi. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. Waltajjicharratti sirba akkas jedhun sirbaa ture. Mootiiwwan Kanniisaa ji’oota yeroo ulfaa gara boodaa irratti ofii isaaniif jabeenya akka argataniifi. Kana jechuun akkuma waliigalaatti dubartiin hundi eleelfattee waan waltti baatuuf manni hundi sochii tokko malee rakkoo guddaafi jeequma keessa oola. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Warfarin: rakkoo dhalootaa fiduu danda’a( multiple birth. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Rakkoo yeroo ulfaa fi da’umsaa akk dubartoonni lubbu dhaban godhan shani kan jedhu jaarmayaan kun isaaniis, Qaama keessatti dhiigu (Hemooreej) Daariiqa ynk infekshinii, haala sirrii hin taaneen ulfa of irraa baasuu, dhiibbaan dhigaa dabalu fi ciniinsuun yeroo dheeraa turuu ykn mucaan karaa sirrii hin taaneen dhufuu ta’uu beeksise. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Kana jechuun akkuma waliigalaatti dubartiin hundi eleelfattee waan waltti baatuuf manni hundi sochii tokko malee rakkoo guddaafi jeequma keessa oola. - erga qoricha fudhatanii torbaan 4n booda qoratamuu - abbaa warraaf qoricha kennuun. Yeroo iyyannaaf baatu kana, akka maatiisaa hinkunuunsine, nyaata hinqopheessine, loonsaa hinbobbaafne, hingalchineefi hinelmine weedduun ibsataa baati jechuudha. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Wantoonni fuggisoon lamaan kunniin jireenya keessatti tarree adeemu. Haadha manasaani yookan jaalalleesaani gammachiisuf turtii yeroo dheera kannen hawwan danuu dha. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Yeroo sana waltajjii muuziqaa guyyaa tokkootiin hanga qarshii miliyoona sadii walitti qabaa turre. Wal makaa kanaatu jireenyaf hiika kenna. Dubartiin ulfaa baay’inni nyaataa isheen yeroo ulfaa nyaattu kan yeroo kaan nyaatturra dabaluu qaba, b. Osoo hadhaan jiraatu baate silaa mi’aawan maal akka ta’ee hiika hin qabu türe. Mootiiwwan Kanniisaa ji’oota yeroo ulfaa gara boodaa irratti ofii isaaniif jabeenya akka argataniifi. Yeroo hordoffi ulfaa afraffaa altiraa saawundii kan fakkii daa'ima garaa keessa jiru agarsiisu irratti yaaddoon fayyaa da'ima kanaa yeroo kaafameetti Dr Kaarvaalhoon rakkoon akka hin jireetti. Rakkoo yeroo ulfaa fi da’umsaa akk dubartoonni lubbu dhaban godhan shani kan jedhu jaarmayaan kun isaaniis, Qaama keessatti dhiigu (Hemooreej) Daariiqa ynk infekshinii, haala sirrii hin taaneen ulfa of irraa baasuu, dhiibbaan dhigaa dabalu fi ciniinsuun yeroo dheeraa turuu ykn mucaan karaa sirrii hin taaneen dhufuu ta’uu beeksise. Jireenyi ilma namaa rakkoo fi toltu irraa kan uumamteedha. Kun ammoo ijoollee durbaa miidhaa fedhii saal-qunnamtiif isaanirra ga'uuf akka saaxilaman taasiseera. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. Rakkoon dhiiraa guddaan, akka hayyoota qorasammuutti, mallattoo dubartoonni agarsiisan dubbisuu dadhabuu ykn karaa dogoggora ta’etti hiikuudha. - qoricha Benzathine penicilinii 2. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. Bunni xiqqoos taatu dhiibbaa dhiiga ni dabala. Hir’inni dhiigaa yeroo ulfaa dhibee kan biroo akkamiif harmee saaxiluu danda’aa? Hir’inni dhiigaa wayita ulfaa kunis dhibeewwan haadharratti dhufan akka dhibee dadhabuu onnee, infekshinoota garaagaraafi garmalee dhiiguu da’umsaa boodaa kan haga lubbuu haadhaa dabarsuutti ga’aniif saaxiluu danda’a. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. Hawwisoon ABO, Caffee Gadaas Jibuutii ture. WASHINGTON DC — Gaa’ila tokko keessatti dhala godhachuun yeroo dadhabamu rakkoon kun kan Dubartii qofa akka waan ta’eetti ilaalamuun aadaa keessatti baratamaa dha. Rakkoon dhiiraa guddaan, akka hayyoota qorasammuutti, mallattoo dubartoonni agarsiisan dubbisuu dadhabuu ykn karaa dogoggora ta’etti hiikuudha. Hir’inni dhiigaa yeroo ulfaa dhibee kan biroo akkamiif harmee saaxiluu danda’aa? Hir’inni dhiigaa wayita ulfaa kunis dhibeewwan haadharratti dhufan akka dhibee dadhabuu onnee, infekshinoota garaagaraafi garmalee dhiiguu da’umsaa boodaa kan haga lubbuu haadhaa dabarsuutti ga’aniif saaxiluu danda’a. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. - qoricha Benzathine penicilinii 2. Rakkoo yeroo ulfaa fi da’umsaa akk dubartoonni lubbu dhaban godhan shani kan jedhu jaarmayaan kun isaaniis, Qaama keessatti dhiigu (Hemooreej) Daariiqa ynk infekshinii, haala sirrii hin taaneen ulfa of irraa baasuu, dhiibbaan dhigaa dabalu fi ciniinsuun yeroo dheeraa turuu ykn mucaan karaa sirrii hin taaneen dhufuu ta’uu beeksise. Rakkoo kana furuuf yookan immo akkaata turtii gammachiisa kana dheerifachuuf isiin gargaaru keessa isa asii gadiitti tarreefamee dha. YOO GODAANNISNI UUMAMEE GUDDAA TA’E IMMOO: 1. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus). Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. Yeroo heddu waan isaan agarsiisan, ergaa isaan dabrsan dhiisnee waan ufii arguufi dhagayuu feenutti hiikkanna. Osoo hadhaan jiraatu baate silaa mi’aawan maal akka ta’ee hiika hin qabu türe. Yeroo ammaan kanaa rakkoo kenniisa tajaajila fayyaa ilaalchisee irra caala biyyiitiin deeggarsa biyya alaa irraa argamuun akka hojiin fayyaa gageeffamu beekkamaadha. Anis hawwisicha waliinan ture. Gurmeessaa rakkoo kana warra kunnameef akkaata itti fooyyessuu dandeessan barruu gabaaba barumsa dhiirotaaf ta. NSAIDS(Aspiri ne,Diclofenac,I buprofen,Indome thacin…. Mootiiwwan Kanniisaa ji’oota yeroo ulfaa gara boodaa irratti ofii isaaniif jabeenya akka argataniifi. Rakkoo marsaa laguu yeroo isaa eeguu. Wal makaa kanaatu jireenyaf hiika kenna. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. Madaa’uu qaama saalaa, 3. Dubartiin ulfaa baay’inni nyaataa isheen yeroo ulfaa nyaattu kan yeroo kaan nyaatturra dabaluu qaba, b. Waltajjicharratti sirba akkas jedhun sirbaa ture. Yeroo rakkoo Iboolaa sana keessa ijoolleen durbaa umuriin hin ga'iin ulfaa'uun dabalee ture. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. ‘Infeekshinii’ fi malaa godhachuu, 4. - yeroo ulfaa yeroo 2 fanxoof qoratamuu,torbee 16n duraa keessatti fi torbewwan 28-32 gidduutti. Jireenyi ilma namaa rakkoo fi toltu irraa kan uumamteedha. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Yeroo sana waltajjii muuziqaa guyyaa tokkootiin hanga qarshii miliyoona sadii walitti qabaa turre. Dhukubbii yeroo dheeraa, 2. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. Deeggarsii kun ammoo akkaataa bayyina ummataa fi ballina Oromiyaa, heddumina rakkoo Oromiyaan qabdu jiddu-galeessa kan godhatu miti. Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. - yeroo ulfaa yeroo 2 fanxoof qoratamuu,torbee 16n duraa keessatti fi torbewwan 28-32 gidduutti. Wal makaa kanaatu jireenyaf hiika kenna. YOO GODAANNISNI UUMAMEE GUDDAA TA’E IMMOO: 1. - qoricha Benzathine penicilinii 2. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. Waltajjicharratti sirba akkas jedhun sirbaa ture. Sababa kanaanis, akka salphaatti dahuu mannnaa, haala akka ulfi irraa bahu taasisu yookan haala dahumsa irratti lubbuu mataa isaanii fi lubbuu daa’ima isaanii balaaf saaxiluu keessa galu. Mootiiwwan Kanniisaa ji’oota yeroo ulfaa gara boodaa irratti ofii isaaniif jabeenya akka argataniifi. Bunni xiqqoos taatu dhiibbaa dhiiga ni dabala. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. Yeroo hordoffi ulfaa afraffaa altiraa saawundii kan fakkii daa'ima garaa keessa jiru agarsiisu irratti yaaddoon fayyaa da'ima kanaa yeroo kaafameetti Dr Kaarvaalhoon rakkoon akka hin jireetti. Kun ammoo ijoollee durbaa miidhaa fedhii saal-qunnamtiif isaanirra ga'uuf akka saaxilaman taasiseera. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Rakkoo yeroo ulfaa fi da’umsaa akk dubartoonni lubbu dhaban godhan shani kan jedhu jaarmayaan kun isaaniis, Qaama keessatti dhiigu (Hemooreej) Daariiqa ynk infekshinii, haala sirrii hin taaneen ulfa of irraa baasuu, dhiibbaan dhigaa dabalu fi ciniinsuun yeroo dheeraa turuu ykn mucaan karaa sirrii hin taaneen dhufuu ta’uu beeksise. Yeroo sana waltajjii muuziqaa guyyaa tokkootiin hanga qarshii miliyoona sadii walitti qabaa turre. Gurmeessaa rakkoo kana warra kunnameef akkaata itti fooyyessuu dandeessan barruu gabaaba barumsa dhiirotaaf ta. Madaa’uu qaama saalaa, 3. Dubartiin ulfaa baay’inni nyaataa isheen yeroo ulfaa nyaattu kan yeroo kaan nyaatturra dabaluu qaba, b. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Hir’inni dhiigaa yeroo ulfaa dhibee kan biroo akkamiif harmee saaxiluu danda’aa? Hir’inni dhiigaa wayita ulfaa kunis dhibeewwan haadharratti dhufan akka dhibee dadhabuu onnee, infekshinoota garaagaraafi garmalee dhiiguu da’umsaa boodaa kan haga lubbuu haadhaa dabarsuutti ga’aniif saaxiluu danda’a. Wal makaa kanaatu jireenyaf hiika kenna. Qorannaaleen saayinsii akka agarsisaniitti garuu lameenu rakkoo kana fiduuf carraatu jira. Kuni rakkoo uuma. Jireenyi ilma namaa rakkoo fi toltu irraa kan uumamteedha. Gurmeessaa rakkoo kana warra kunnameef akkaata itti fooyyessuu dandeessan barruu gabaaba barumsa dhiirotaaf ta. Rakkoo yeroo ulfaa fi da’umsaa akk dubartoonni lubbu dhaban godhan shani kan jedhu jaarmayaan kun isaaniis, Qaama keessatti dhiigu (Hemooreej) Daariiqa ynk infekshinii, haala sirrii hin taaneen ulfa of irraa baasuu, dhiibbaan dhigaa dabalu fi ciniinsuun yeroo dheeraa turuu ykn mucaan karaa sirrii hin taaneen dhufuu ta’uu beeksise. ULFAA FI OF EEGGANNOO TAASISAMUU QABU Addunyaan Rakkoo Hamaa Keessa Jirti. Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. Warfarin: rakkoo dhalootaa fiduu danda’a( multiple birth. Yeroo sana waltajjii muuziqaa guyyaa tokkootiin hanga qarshii miliyoona sadii walitti qabaa turre. - erga qoricha fudhatanii torbaan 4n booda qoratamuu - abbaa warraaf qoricha kennuun. Haadha manasaani yookan jaalalleesaani gammachiisuf turtii yeroo dheera kannen hawwan danuu dha. Yeroo iyyannaaf baatu kana, akka maatiisaa hinkunuunsine, nyaata hinqopheessine, loonsaa hinbobbaafne, hingalchineefi hinelmine weedduun ibsataa baati jechuudha. Jimaa qama'uun bu'aa yeroo gabaabduu kanneen akka Miira gaarii/gammachuu, kaka'uumsa hojiif/si'a'innaf, dandeettii xiyyeeffannaa dabaluu,ofitti amantummaa dabaluu fi hasa'a gaarii. Osoo hadhaan jiraatu baate silaa mi’aawan maal akka ta’ee hiika hin qabu türe. Yeroo hordoffi ulfaa afraffaa altiraa saawundii kan fakkii daa'ima garaa keessa jiru agarsiisu irratti yaaddoon fayyaa da'ima kanaa yeroo kaafameetti Dr Kaarvaalhoon rakkoon akka hin jireetti. SABABA RAKKOO RAMADAME - Daa’ima haadha WIC fayyadamuu dandeeessuu(Faayidaa qabaa?. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. Deeggarsii kun ammoo akkaataa bayyina ummataa fi ballina Oromiyaa, heddumina rakkoo Oromiyaan qabdu jiddu-galeessa kan godhatu miti. Hawwisoon ABO, Caffee Gadaas Jibuutii ture. Wantoonni fuggisoon lamaan kunniin jireenya keessatti tarree adeemu. - erga qoricha fudhatanii torbaan 4n booda qoratamuu - abbaa warraaf qoricha kennuun. Haadha manasaani yookan jaalalleesaani gammachiisuf turtii yeroo dheera kannen hawwan danuu dha. Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. Jimaa qama'uun bu'aa yeroo gabaabduu kanneen akka Miira gaarii/gammachuu, kaka'uumsa hojiif/si'a'innaf, dandeettii xiyyeeffannaa dabaluu,ofitti amantummaa dabaluu fi hasa'a gaarii. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. Yeroo heddu waan isaan agarsiisan, ergaa isaan dabrsan dhiisnee waan ufii arguufi dhagayuu feenutti hiikkanna. Madaa’uu qaama saalaa, 3. NSAIDS(Aspiri ne,Diclofenac,I buprofen,Indome thacin…. Dubartiin ulfaa baay’inni nyaataa isheen yeroo ulfaa nyaattu kan yeroo kaan nyaatturra dabaluu qaba, b. - yeroo ulfaa yeroo 2 fanxoof qoratamuu,torbee 16n duraa keessatti fi torbewwan 28-32 gidduutti. Yeroo rakkoo Iboolaa sana keessa ijoolleen durbaa umuriin hin ga'iin ulfaa'uun dabalee ture. Yeroo hundaa rakkinnaan kan guuttamte mitii yeroo hundas toltuun kan guuttamte miti. - qoricha Benzathine penicilinii 2. Rakkina sammuu; dhiphina irraan dhufu dha fi kkf dha. ULFAA FI OF EEGGANNOO TAASISAMUU QABU Addunyaan Rakkoo Hamaa Keessa Jirti. Kana jechuun akkuma waliigalaatti dubartiin hundi eleelfattee waan waltti baatuuf manni hundi sochii tokko malee rakkoo guddaafi jeequma keessa oola. Hawwisoon ABO, Caffee Gadaas Jibuutii ture. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Deeggarsii kun ammoo akkaataa bayyina ummataa fi ballina Oromiyaa, heddumina rakkoo Oromiyaan qabdu jiddu-galeessa kan godhatu miti. rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. Anis hawwisicha waliinan ture. YOO GODAANNISNI UUMAMEE GUDDAA TA’E IMMOO: 1. YOO GODAANNISNI UUMAMEE GUDDAA TA’E IMMOO: 1. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. Yeroo iyyannaaf baatu kana, akka maatiisaa hinkunuunsine, nyaata hinqopheessine, loonsaa hinbobbaafne, hingalchineefi hinelmine weedduun ibsataa baati jechuudha. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage) danda’a jedha. Hir’inni dhiigaa yeroo ulfaa dhibee kan biroo akkamiif harmee saaxiluu danda’aa? Hir’inni dhiigaa wayita ulfaa kunis dhibeewwan haadharratti dhufan akka dhibee dadhabuu onnee, infekshinoota garaagaraafi garmalee dhiiguu da’umsaa boodaa kan haga lubbuu haadhaa dabarsuutti ga’aniif saaxiluu danda’a. Rakkoo yeroo ulfaa fi da’umsaa akk dubartoonni lubbu dhaban godhan shani kan jedhu jaarmayaan kun isaaniis, Qaama keessatti dhiigu (Hemooreej) Daariiqa ynk infekshinii, haala sirrii hin taaneen ulfa of irraa baasuu, dhiibbaan dhigaa dabalu fi ciniinsuun yeroo dheeraa turuu ykn mucaan karaa sirrii hin taaneen dhufuu ta’uu beeksise. Jimaa qama'uun bu'aa yeroo gabaabduu kanneen akka Miira gaarii/gammachuu, kaka'uumsa hojiif/si'a'innaf, dandeettii xiyyeeffannaa dabaluu,ofitti amantummaa dabaluu fi hasa'a gaarii. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. Jireenyi ilma namaa rakkoo fi toltu irraa kan uumamteedha. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamannee hanqinni bishaan dhugaatii yeroo dheeraaf kan ture tahus, amma immoo daranuu kan hammaate tahuu jiraattonni magaalattii ibsan. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Yeroo ammaan kanaa rakkoo kenniisa tajaajila fayyaa ilaalchisee irra caala biyyiitiin deeggarsa biyya alaa irraa argamuun akka hojiin fayyaa gageeffamu beekkamaadha. Oromoon Jibuutii jirus haala gaariidhaan nasimate. Madaa’uu qaama saalaa, 3. Rakkoon dhiiraa guddaan, akka hayyoota qorasammuutti, mallattoo dubartoonni agarsiisan dubbisuu dadhabuu ykn karaa dogoggora ta’etti hiikuudha. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus). Hawwisoon ABO, Caffee Gadaas Jibuutii ture. 4iu torbanitti yeroo 1 torbewwan 3f fudhachuu. Warfarin: rakkoo dhalootaa fiduu danda’a( multiple birth. Hir’inni dhiigaa yeroo ulfaa dhibee kan biroo akkamiif harmee saaxiluu danda’aa? Hir’inni dhiigaa wayita ulfaa kunis dhibeewwan haadharratti dhufan akka dhibee dadhabuu onnee, infekshinoota garaagaraafi garmalee dhiiguu da’umsaa boodaa kan haga lubbuu haadhaa dabarsuutti ga’aniif saaxiluu danda’a. Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. Dhimmi yeroo ammaa keessa jirru siyaasaan oli,jalqaba lubbuu lammii baraaruudha - Duration:. - yeroo ulfaa yeroo 2 fanxoof qoratamuu,torbee 16n duraa keessatti fi torbewwan 28-32 gidduutti. Yeroo hordoffi ulfaa afraffaa altiraa saawundii kan fakkii daa'ima garaa keessa jiru agarsiisu irratti yaaddoon fayyaa da'ima kanaa yeroo kaafameetti Dr Kaarvaalhoon rakkoon akka hin jireetti. Madaa’uu qaama saalaa, 3. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage) danda’a jedha. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). YOO GODAANNISNI UUMAMEE GUDDAA TA’E IMMOO: 1. Yeroo hundaa rakkinnaan kan guuttamte mitii yeroo hundas toltuun kan guuttamte miti. Jireenyi ilma namaa rakkoo fi toltu irraa kan uumamteedha. rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. WASHINGTON DC — Gaa’ila tokko keessatti dhala godhachuun yeroo dadhabamu rakkoon kun kan Dubartii qofa akka waan ta’eetti ilaalamuun aadaa keessatti baratamaa dha. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. Kuni rakkoo uuma. ULFAA FI OF EEGGANNOO TAASISAMUU QABU Addunyaan Rakkoo Hamaa Keessa Jirti. Kun sadarkaa jalqaba ulfaarratti baay’ee BARBAACHISAADHA, NYAATAWWAN ABBAA URJII guyyaa guyyaan nyaattullee baay’isuu qabdi. Rakkina sammuu; dhiphina irraan dhufu dha fi kkf dha. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamannee hanqinni bishaan dhugaatii yeroo dheeraaf kan ture tahus, amma immoo daranuu kan hammaate tahuu jiraattonni magaalattii ibsan. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. Wantoonni fuggisoon lamaan kunniin jireenya keessatti tarree adeemu. Faayidaa buna kaneen kana fakkatan yoo ta’u. Yeroo hordoffi ulfaa afraffaa altiraa saawundii kan fakkii daa'ima garaa keessa jiru agarsiisu irratti yaaddoon fayyaa da'ima kanaa yeroo kaafameetti Dr Kaarvaalhoon rakkoon akka hin jireetti. Anis hawwisicha waliinan ture. Yeroo iyyannaaf baatu kana, akka maatiisaa hinkunuunsine, nyaata hinqopheessine, loonsaa hinbobbaafne, hingalchineefi hinelmine weedduun ibsataa baati jechuudha. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Qorannaaleen saayinsii akka agarsisaniitti garuu lameenu rakkoo kana fiduuf carraatu jira. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. Kun sadarkaa jalqaba ulfaarratti baay’ee BARBAACHISAADHA, NYAATAWWAN ABBAA URJII guyyaa guyyaan nyaattullee baay’isuu qabdi. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus). Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Rakkina sammuu; dhiphina irraan dhufu dha fi kkf dha. Yeroo hundaa rakkinnaan kan guuttamte mitii yeroo hundas toltuun kan guuttamte miti. Madaa’uu qaama saalaa, 3. rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. Osoo hadhaan jiraatu baate silaa mi’aawan maal akka ta’ee hiika hin qabu türe. Galatooma! Dubbisnaan Haatis mucaanis fayyaa!. Oromoon Jibuutii jirus haala gaariidhaan nasimate. Dhimmi yeroo ammaa keessa jirru siyaasaan oli,jalqaba lubbuu lammii baraaruudha - Duration:. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Kun ammoo ijoollee durbaa miidhaa fedhii saal-qunnamtiif isaanirra ga'uuf akka saaxilaman taasiseera. Madaa’uu qaama saalaa, 3. Mootiiwwan Kanniisaa ji’oota yeroo ulfaa gara boodaa irratti ofii isaaniif jabeenya akka argataniifi. 4iu torbanitti yeroo 1 torbewwan 3f fudhachuu. Dubartiin ulfaa baay’inni nyaataa isheen yeroo ulfaa nyaattu kan yeroo kaan nyaatturra dabaluu qaba, b. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamannee hanqinni bishaan dhugaatii yeroo dheeraaf kan ture tahus, amma immoo daranuu kan hammaate tahuu jiraattonni magaalattii ibsan. Yeroo sana waltajjii muuziqaa guyyaa tokkootiin hanga qarshii miliyoona sadii walitti qabaa turre. Yeroo iyyannaaf baatu kana, akka maatiisaa hinkunuunsine, nyaata hinqopheessine, loonsaa hinbobbaafne, hingalchineefi hinelmine weedduun ibsataa baati jechuudha. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Sababa kanaanis, akka salphaatti dahuu mannnaa, haala akka ulfi irraa bahu taasisu yookan haala dahumsa irratti lubbuu mataa isaanii fi lubbuu daa’ima isaanii balaaf saaxiluu keessa galu. Rakkoo marsaa laguu yeroo isaa eeguu. Rakkina sammuu; dhiphina irraan dhufu dha fi kkf dha. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Haadha manasaani yookan jaalalleesaani gammachiisuf turtii yeroo dheera kannen hawwan danuu dha. Nyaanni yeroo tokko nyaatamu hundi nyaatawwan ABBAA URJII-2 (fuduraalee yookan kuduraalee) qabaachuu qaba. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Anis hawwisicha waliinan ture. Gurmeessaa rakkoo kana warra kunnameef akkaata itti fooyyessuu dandeessan barruu gabaaba barumsa dhiirotaaf ta. Hawwisoon ABO, Caffee Gadaas Jibuutii ture. Kun sadarkaa jalqaba ulfaarratti baay’ee BARBAACHISAADHA, NYAATAWWAN ABBAA URJII guyyaa guyyaan nyaattullee baay’isuu qabdi. Haadha manasaani yookan jaalalleesaani gammachiisuf turtii yeroo dheera kannen hawwan danuu dha. 4iu torbanitti yeroo 1 torbewwan 3f fudhachuu. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Osoo hadhaan jiraatu baate silaa mi’aawan maal akka ta’ee hiika hin qabu türe. Kun sadarkaa jalqaba ulfaarratti baay’ee BARBAACHISAADHA, NYAATAWWAN ABBAA URJII guyyaa guyyaan nyaattullee baay’isuu qabdi. rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. ULFAA FI OF EEGGANNOO TAASISAMUU QABU Addunyaan Rakkoo Hamaa Keessa Jirti. YOO GODAANNISNI UUMAMEE GUDDAA TA’E IMMOO: 1. Yeroo heddu waan isaan agarsiisan, ergaa isaan dabrsan dhiisnee waan ufii arguufi dhagayuu feenutti hiikkanna. Rakkoo marsaa laguu yeroo isaa eeguu. Galatooma! Dubbisnaan Haatis mucaanis fayyaa!. Yeroo rakkoo Iboolaa sana keessa ijoolleen durbaa umuriin hin ga'iin ulfaa'uun dabalee ture. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. NSAIDS(Aspiri ne,Diclofenac,I buprofen,Indome thacin…. - yeroo ulfaa yeroo 2 fanxoof qoratamuu,torbee 16n duraa keessatti fi torbewwan 28-32 gidduutti. Mootiiwwan Kanniisaa ji’oota yeroo ulfaa gara boodaa irratti ofii isaaniif jabeenya akka argataniifi. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Yeroo hordoffi ulfaa afraffaa altiraa saawundii kan fakkii daa'ima garaa keessa jiru agarsiisu irratti yaaddoon fayyaa da'ima kanaa yeroo kaafameetti Dr Kaarvaalhoon rakkoon akka hin jireetti. Qorannaaleen saayinsii akka agarsisaniitti garuu lameenu rakkoo kana fiduuf carraatu jira. Hawwisoon ABO, Caffee Gadaas Jibuutii ture. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. Bunni xiqqoos taatu dhiibbaa dhiiga ni dabala. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Wantoonni fuggisoon lamaan kunniin jireenya keessatti tarree adeemu. rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. Dhimmi yeroo ammaa keessa jirru siyaasaan oli,jalqaba lubbuu lammii baraaruudha - Duration:. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage) danda’a jedha. Haadha manasaani yookan jaalalleesaani gammachiisuf turtii yeroo dheera kannen hawwan danuu dha. Kuni rakkoo uuma. Yeroo sana waltajjii muuziqaa guyyaa tokkootiin hanga qarshii miliyoona sadii walitti qabaa turre. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Madaa’uu qaama saalaa, 3. NSAIDS(Aspiri ne,Diclofenac,I buprofen,Indome thacin…. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. Sababa kanaanis, akka salphaatti dahuu mannnaa, haala akka ulfi irraa bahu taasisu yookan haala dahumsa irratti lubbuu mataa isaanii fi lubbuu daa’ima isaanii balaaf saaxiluu keessa galu. 4iu torbanitti yeroo 1 torbewwan 3f fudhachuu. Faayidaa buna kaneen kana fakkatan yoo ta’u. Jimaa qama'uun bu'aa yeroo gabaabduu kanneen akka Miira gaarii/gammachuu, kaka'uumsa hojiif/si'a'innaf, dandeettii xiyyeeffannaa dabaluu,ofitti amantummaa dabaluu fi hasa'a gaarii. - erga qoricha fudhatanii torbaan 4n booda qoratamuu - abbaa warraaf qoricha kennuun. Deeggarsii kun ammoo akkaataa bayyina ummataa fi ballina Oromiyaa, heddumina rakkoo Oromiyaan qabdu jiddu-galeessa kan godhatu miti. Rakkoo marsaa laguu yeroo isaa eeguu. Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. Rakkoo kana furuuf yookan immo akkaata turtii gammachiisa kana dheerifachuuf isiin gargaaru keessa isa asii gadiitti tarreefamee dha. Yeroo rakkoo Iboolaa sana keessa ijoolleen durbaa umuriin hin ga'iin ulfaa'uun dabalee ture. Dubartiin ulfaa baay’inni nyaataa isheen yeroo ulfaa nyaattu kan yeroo kaan nyaatturra dabaluu qaba, b. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Rakkoo marsaa laguu yeroo isaa eeguu. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. Yeroo sana waltajjii muuziqaa guyyaa tokkootiin hanga qarshii miliyoona sadii walitti qabaa turre. - erga qoricha fudhatanii torbaan 4n booda qoratamuu - abbaa warraaf qoricha kennuun. - qoricha Benzathine penicilinii 2. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Kanaan dura gahaa tahuu dhabus gandoonni magaalattii dabaree dabareen bishaan hamma tokko kan argataa turan yoo tahu, amma garuu haala guutumaan guututti hin jiru nama jechisiisu irra kan gahe tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Mootiiwwan Kanniisaa ji’oota yeroo ulfaa gara boodaa irratti ofii isaaniif jabeenya akka argataniifi. Hir’inni dhiigaa yeroo ulfaa dhibee kan biroo akkamiif harmee saaxiluu danda’aa? Hir’inni dhiigaa wayita ulfaa kunis dhibeewwan haadharratti dhufan akka dhibee dadhabuu onnee, infekshinoota garaagaraafi garmalee dhiiguu da’umsaa boodaa kan haga lubbuu haadhaa dabarsuutti ga’aniif saaxiluu danda’a. Yeroo rakkoo Iboolaa sana keessa ijoolleen durbaa umuriin hin ga'iin ulfaa'uun dabalee ture. Jireenyi ilma namaa rakkoo fi toltu irraa kan uumamteedha. Deeggarsii kun ammoo akkaataa bayyina ummataa fi ballina Oromiyaa, heddumina rakkoo Oromiyaan qabdu jiddu-galeessa kan godhatu miti. YOO GODAANNISNI UUMAMEE GUDDAA TA’E IMMOO: 1. ‘Infeekshinii’ fi malaa godhachuu, 4. Sababa kanaanis, akka salphaatti dahuu mannnaa, haala akka ulfi irraa bahu taasisu yookan haala dahumsa irratti lubbuu mataa isaanii fi lubbuu daa’ima isaanii balaaf saaxiluu keessa galu. Kun sadarkaa jalqaba ulfaarratti baay’ee BARBAACHISAADHA, NYAATAWWAN ABBAA URJII guyyaa guyyaan nyaattullee baay’isuu qabdi. Jimaa qama'uun bu'aa yeroo gabaabduu kanneen akka Miira gaarii/gammachuu, kaka'uumsa hojiif/si'a'innaf, dandeettii xiyyeeffannaa dabaluu,ofitti amantummaa dabaluu fi hasa'a gaarii. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage) danda’a jedha. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus). Anis hawwisicha waliinan ture. Madaa’uu qaama saalaa, 3. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Oromoon Jibuutii jirus haala gaariidhaan nasimate. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Jibuutii keessatti rakkoo guddaan dabarse. Rakkina sammuu; dhiphina irraan dhufu dha fi kkf dha. Dhimmi yeroo ammaa keessa jirru siyaasaan oli,jalqaba lubbuu lammii baraaruudha - Duration:. SABABA RAKKOO RAMADAME - Daa’ima haadha WIC fayyadamuu dandeeessuu(Faayidaa qabaa?. Deeggarsii kun ammoo akkaataa bayyina ummataa fi ballina Oromiyaa, heddumina rakkoo Oromiyaan qabdu jiddu-galeessa kan godhatu miti. - qoricha Benzathine penicilinii 2. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage) danda’a jedha. Yeroo sana waltajjii muuziqaa guyyaa tokkootiin hanga qarshii miliyoona sadii walitti qabaa turre. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. Anis hawwisicha waliinan ture. WASHINGTON DC — Gaa’ila tokko keessatti dhala godhachuun yeroo dadhabamu rakkoon kun kan Dubartii qofa akka waan ta’eetti ilaalamuun aadaa keessatti baratamaa dha. Rakkoo kana furuuf yookan immo akkaata turtii gammachiisa kana dheerifachuuf isiin gargaaru keessa isa asii gadiitti tarreefamee dha. Rakkoo yeroo ulfaa fi da’umsaa akk dubartoonni lubbu dhaban godhan shani kan jedhu jaarmayaan kun isaaniis, Qaama keessatti dhiigu (Hemooreej) Daariiqa ynk infekshinii, haala sirrii hin taaneen ulfa of irraa baasuu, dhiibbaan dhigaa dabalu fi ciniinsuun yeroo dheeraa turuu ykn mucaan karaa sirrii hin taaneen dhufuu ta’uu beeksise. Kuni rakkoo uuma. Bunni xiqqoos taatu dhiibbaa dhiiga ni dabala. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Wantoonni fuggisoon lamaan kunniin jireenya keessatti tarree adeemu. Yeroo ammaan kanaa rakkoo kenniisa tajaajila fayyaa ilaalchisee irra caala biyyiitiin deeggarsa biyya alaa irraa argamuun akka hojiin fayyaa gageeffamu beekkamaadha. Yeroo heddu waan isaan agarsiisan, ergaa isaan dabrsan dhiisnee waan ufii arguufi dhagayuu feenutti hiikkanna. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. Yeroo rakkoo Iboolaa sana keessa ijoolleen durbaa umuriin hin ga'iin ulfaa'uun dabalee ture. Gurmeessaa rakkoo kana warra kunnameef akkaata itti fooyyessuu dandeessan barruu gabaaba barumsa dhiirotaaf ta. Kun ammoo ijoollee durbaa miidhaa fedhii saal-qunnamtiif isaanirra ga'uuf akka saaxilaman taasiseera. Yeroo ammaan kanaa rakkoo kenniisa tajaajila fayyaa ilaalchisee irra caala biyyiitiin deeggarsa biyya alaa irraa argamuun akka hojiin fayyaa gageeffamu beekkamaadha. Hawwisoon ABO, Caffee Gadaas Jibuutii ture. Nyaanni yeroo tokko nyaatamu hundi nyaatawwan ABBAA URJII-2 (fuduraalee yookan kuduraalee) qabaachuu qaba. Jibuutii keessatti rakkoo guddaan dabarse. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. 4iu torbanitti yeroo 1 torbewwan 3f fudhachuu. Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. Waltajjicharratti sirba akkas jedhun sirbaa ture. Kanaan dura gahaa tahuu dhabus gandoonni magaalattii dabaree dabareen bishaan hamma tokko kan argataa turan yoo tahu, amma garuu haala guutumaan guututti hin jiru nama jechisiisu irra kan gahe tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Qorannaaleen saayinsii akka agarsisaniitti garuu lameenu rakkoo kana fiduuf carraatu jira. WASHINGTON DC — Gaa’ila tokko keessatti dhala godhachuun yeroo dadhabamu rakkoon kun kan Dubartii qofa akka waan ta’eetti ilaalamuun aadaa keessatti baratamaa dha. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. Rakkoo yeroo ulfaa fi da’umsaa akk dubartoonni lubbu dhaban godhan shani kan jedhu jaarmayaan kun isaaniis, Qaama keessatti dhiigu (Hemooreej) Daariiqa ynk infekshinii, haala sirrii hin taaneen ulfa of irraa baasuu, dhiibbaan dhigaa dabalu fi ciniinsuun yeroo dheeraa turuu ykn mucaan karaa sirrii hin taaneen dhufuu ta’uu beeksise. Gurmeessaa rakkoo kana warra kunnameef akkaata itti fooyyessuu dandeessan barruu gabaaba barumsa dhiirotaaf ta. 4iu torbanitti yeroo 1 torbewwan 3f fudhachuu. Yeroo heddu waan isaan agarsiisan, ergaa isaan dabrsan dhiisnee waan ufii arguufi dhagayuu feenutti hiikkanna. Mootiiwwan Kanniisaa ji’oota yeroo ulfaa gara boodaa irratti ofii isaaniif jabeenya akka argataniifi. Warfarin: rakkoo dhalootaa fiduu danda’a( multiple birth. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. Jireenyi ilma namaa rakkoo fi toltu irraa kan uumamteedha. Yeroo hundaa rakkinnaan kan guuttamte mitii yeroo hundas toltuun kan guuttamte miti. Kana jechuun akkuma waliigalaatti dubartiin hundi eleelfattee waan waltti baatuuf manni hundi sochii tokko malee rakkoo guddaafi jeequma keessa oola. ‘Infeekshinii’ fi malaa godhachuu, 4. ULFAA FI OF EEGGANNOO TAASISAMUU QABU Addunyaan Rakkoo Hamaa Keessa Jirti. Rakkoon dhiiraa guddaan, akka hayyoota qorasammuutti, mallattoo dubartoonni agarsiisan dubbisuu dadhabuu ykn karaa dogoggora ta’etti hiikuudha. - erga qoricha fudhatanii torbaan 4n booda qoratamuu - abbaa warraaf qoricha kennuun. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Yeroo sana waltajjii muuziqaa guyyaa tokkootiin hanga qarshii miliyoona sadii walitti qabaa turre. Waltajjicharratti sirba akkas jedhun sirbaa ture. Madaa’uu qaama saalaa, 3. Yeroo sana waltajjii muuziqaa guyyaa tokkootiin hanga qarshii miliyoona sadii walitti qabaa turre. Oromoon Jibuutii jirus haala gaariidhaan nasimate. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. Dubartiin ulfaa baay’inni nyaataa isheen yeroo ulfaa nyaattu kan yeroo kaan nyaatturra dabaluu qaba, b. Dhimmi yeroo ammaa keessa jirru siyaasaan oli,jalqaba lubbuu lammii baraaruudha - Duration:. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Mootiiwwan Kanniisaa ji’oota yeroo ulfaa gara boodaa irratti ofii isaaniif jabeenya akka argataniifi. Hir’inni dhiigaa yeroo ulfaa dhibee kan biroo akkamiif harmee saaxiluu danda’aa? Hir’inni dhiigaa wayita ulfaa kunis dhibeewwan haadharratti dhufan akka dhibee dadhabuu onnee, infekshinoota garaagaraafi garmalee dhiiguu da’umsaa boodaa kan haga lubbuu haadhaa dabarsuutti ga’aniif saaxiluu danda’a. YOO GODAANNISNI UUMAMEE GUDDAA TA’E IMMOO: 1. Yeroo hordoffi ulfaa afraffaa altiraa saawundii kan fakkii daa'ima garaa keessa jiru agarsiisu irratti yaaddoon fayyaa da'ima kanaa yeroo kaafameetti Dr Kaarvaalhoon rakkoon akka hin jireetti. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage. Kana jechuun akkuma waliigalaatti dubartiin hundi eleelfattee waan waltti baatuuf manni hundi sochii tokko malee rakkoo guddaafi jeequma keessa oola. Kanaan dura gahaa tahuu dhabus gandoonni magaalattii dabaree dabareen bishaan hamma tokko kan argataa turan yoo tahu, amma garuu haala guutumaan guututti hin jiru nama jechisiisu irra kan gahe tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. - qoricha Benzathine penicilinii 2. Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Kun sadarkaa jalqaba ulfaarratti baay’ee BARBAACHISAADHA, NYAATAWWAN ABBAA URJII guyyaa guyyaan nyaattullee baay’isuu qabdi. Kuni rakkoo uuma. Bunni xiqqoos taatu dhiibbaa dhiiga ni dabala. Rakkoo marsaa laguu yeroo isaa eeguu. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Warfarin: rakkoo dhalootaa fiduu danda’a( multiple birth. Gurmeessaa rakkoo kana warra kunnameef akkaata itti fooyyessuu dandeessan barruu gabaaba barumsa dhiirotaaf ta. Sababa kanaanis, akka salphaatti dahuu mannnaa, haala akka ulfi irraa bahu taasisu yookan haala dahumsa irratti lubbuu mataa isaanii fi lubbuu daa’ima isaanii balaaf saaxiluu keessa galu. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. NSAIDS(Aspiri ne,Diclofenac,I buprofen,Indome thacin…. Wal makaa kanaatu jireenyaf hiika kenna. Rakkina sammuu; dhiphina irraan dhufu dha fi kkf dha. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. ULFAA FI OF EEGGANNOO TAASISAMUU QABU Addunyaan Rakkoo Hamaa Keessa Jirti. Dhukubbii yeroo dheeraa, 2. Haadha manasaani yookan jaalalleesaani gammachiisuf turtii yeroo dheera kannen hawwan danuu dha. SABABA RAKKOO RAMADAME - Daa’ima haadha WIC fayyadamuu dandeeessuu(Faayidaa qabaa?. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus). Yeroo hundaa rakkinnaan kan guuttamte mitii yeroo hundas toltuun kan guuttamte miti. Waltajjicharratti sirba akkas jedhun sirbaa ture. Mootiiwwan Kanniisaa ji’oota yeroo ulfaa gara boodaa irratti ofii isaaniif jabeenya akka argataniifi. Madaa’uu qaama saalaa, 3. Yeroo rakkoo Iboolaa sana keessa ijoolleen durbaa umuriin hin ga'iin ulfaa'uun dabalee ture. Warfarin: rakkoo dhalootaa fiduu danda’a( multiple birth. WASHINGTON DC — Gaa’ila tokko keessatti dhala godhachuun yeroo dadhabamu rakkoon kun kan Dubartii qofa akka waan ta’eetti ilaalamuun aadaa keessatti baratamaa dha. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. - qoricha Benzathine penicilinii 2. Jireenyi ilma namaa rakkoo fi toltu irraa kan uumamteedha. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Yeroo iyyannaaf baatu kana, akka maatiisaa hinkunuunsine, nyaata hinqopheessine, loonsaa hinbobbaafne, hingalchineefi hinelmine weedduun ibsataa baati jechuudha. SABABA RAKKOO RAMADAME - Daa’ima haadha WIC fayyadamuu dandeeessuu(Faayidaa qabaa?. Dhukubbii yeroo dheeraa, 2. Jimaa qama'uun bu'aa yeroo gabaabduu kanneen akka Miira gaarii/gammachuu, kaka'uumsa hojiif/si'a'innaf, dandeettii xiyyeeffannaa dabaluu,ofitti amantummaa dabaluu fi hasa'a gaarii. Haadha manasaani yookan jaalalleesaani gammachiisuf turtii yeroo dheera kannen hawwan danuu dha. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamannee hanqinni bishaan dhugaatii yeroo dheeraaf kan ture tahus, amma immoo daranuu kan hammaate tahuu jiraattonni magaalattii ibsan. Dhimmi yeroo ammaa keessa jirru siyaasaan oli,jalqaba lubbuu lammii baraaruudha - Duration:. Wantoonni fuggisoon lamaan kunniin jireenya keessatti tarree adeemu. - erga qoricha fudhatanii torbaan 4n booda qoratamuu - abbaa warraaf qoricha kennuun. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. Rakkoo yeroo ulfaa fi da’umsaa akk dubartoonni lubbu dhaban godhan shani kan jedhu jaarmayaan kun isaaniis, Qaama keessatti dhiigu (Hemooreej) Daariiqa ynk infekshinii, haala sirrii hin taaneen ulfa of irraa baasuu, dhiibbaan dhigaa dabalu fi ciniinsuun yeroo dheeraa turuu ykn mucaan karaa sirrii hin taaneen dhufuu ta’uu beeksise. Hawwisoon ABO, Caffee Gadaas Jibuutii ture. Nyaanni yeroo tokko nyaatamu hundi nyaatawwan ABBAA URJII-2 (fuduraalee yookan kuduraalee) qabaachuu qaba. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Addaan nama baasa…wolirraa baqatutti nama geessa. NSAIDS(Aspiri ne,Diclofenac,I buprofen,Indome thacin…. Anis hawwisicha waliinan ture. - erga qoricha fudhatanii torbaan 4n booda qoratamuu - abbaa warraaf qoricha kennuun. Kana jechuun akkuma waliigalaatti dubartiin hundi eleelfattee waan waltti baatuuf manni hundi sochii tokko malee rakkoo guddaafi jeequma keessa oola. ‘Infeekshinii’ fi malaa godhachuu, 4. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. SABABA RAKKOO RAMADAME - Daa’ima haadha WIC fayyadamuu dandeeessuu(Faayidaa qabaa?. Haadha manasaani yookan jaalalleesaani gammachiisuf turtii yeroo dheera kannen hawwan danuu dha. Jireenyi ilma namaa rakkoo fi toltu irraa kan uumamteedha. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Dhukubbii yeroo dheeraa, 2. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Rakkoo yeroo ulfaa fi da’umsaa akk dubartoonni lubbu dhaban godhan shani kan jedhu jaarmayaan kun isaaniis, Qaama keessatti dhiigu (Hemooreej) Daariiqa ynk infekshinii, haala sirrii hin taaneen ulfa of irraa baasuu, dhiibbaan dhigaa dabalu fi ciniinsuun yeroo dheeraa turuu ykn mucaan karaa sirrii hin taaneen dhufuu ta’uu beeksise. Kuni rakkoo uuma. Yeroo iyyannaaf baatu kana, akka maatiisaa hinkunuunsine, nyaata hinqopheessine, loonsaa hinbobbaafne, hingalchineefi hinelmine weedduun ibsataa baati jechuudha. Waltajjicharratti sirba akkas jedhun sirbaa ture. Jibuutii keessatti rakkoo guddaan dabarse. Yeroo sana waltajjii muuziqaa guyyaa tokkootiin hanga qarshii miliyoona sadii walitti qabaa turre. Madaa’uu qaama saalaa, 3. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus). Kun ammoo ijoollee durbaa miidhaa fedhii saal-qunnamtiif isaanirra ga'uuf akka saaxilaman taasiseera. Yeroo hordoffi ulfaa afraffaa altiraa saawundii kan fakkii daa'ima garaa keessa jiru agarsiisu irratti yaaddoon fayyaa da'ima kanaa yeroo kaafameetti Dr Kaarvaalhoon rakkoon akka hin jireetti. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Osoo hadhaan jiraatu baate silaa mi’aawan maal akka ta’ee hiika hin qabu türe. ULFAA FI OF EEGGANNOO TAASISAMUU QABU Addunyaan Rakkoo Hamaa Keessa Jirti. Rakkoo kana furuuf yookan immo akkaata turtii gammachiisa kana dheerifachuuf isiin gargaaru keessa isa asii gadiitti tarreefamee dha. Qorannaaleen saayinsii akka agarsisaniitti garuu lameenu rakkoo kana fiduuf carraatu jira. YOO GODAANNISNI UUMAMEE GUDDAA TA’E IMMOO: 1. Yeroo ammaan kanaa rakkoo kenniisa tajaajila fayyaa ilaalchisee irra caala biyyiitiin deeggarsa biyya alaa irraa argamuun akka hojiin fayyaa gageeffamu beekkamaadha. Kuni rakkoo uuma. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage) danda’a jedha. Rakkoo yeroo ulfaa fi da’umsaa akk dubartoonni lubbu dhaban godhan shani kan jedhu jaarmayaan kun isaaniis, Qaama keessatti dhiigu (Hemooreej) Daariiqa ynk infekshinii, haala sirrii hin taaneen ulfa of irraa baasuu, dhiibbaan dhigaa dabalu fi ciniinsuun yeroo dheeraa turuu ykn mucaan karaa sirrii hin taaneen dhufuu ta’uu beeksise. rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. Rakkoon dhiiraa guddaan, akka hayyoota qorasammuutti, mallattoo dubartoonni agarsiisan dubbisuu dadhabuu ykn karaa dogoggora ta’etti hiikuudha. Galatooma! Dubbisnaan Haatis mucaanis fayyaa!. Yeroo hundaa rakkinnaan kan guuttamte mitii yeroo hundas toltuun kan guuttamte miti. Qorannaaleen saayinsii akka agarsisaniitti garuu lameenu rakkoo kana fiduuf carraatu jira. Kun sadarkaa jalqaba ulfaarratti baay’ee BARBAACHISAADHA, NYAATAWWAN ABBAA URJII guyyaa guyyaan nyaattullee baay’isuu qabdi. Oromoon Jibuutii jirus haala gaariidhaan nasimate. Dhukubbii yeroo dheeraa, 2. Wal makaa kanaatu jireenyaf hiika kenna. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). ULFAA FI OF EEGGANNOO TAASISAMUU QABU Addunyaan Rakkoo Hamaa Keessa Jirti. SABABA RAKKOO RAMADAME - Daa’ima haadha WIC fayyadamuu dandeeessuu(Faayidaa qabaa?. Dubartiin ulfaa baay’inni nyaataa isheen yeroo ulfaa nyaattu kan yeroo kaan nyaatturra dabaluu qaba, b. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus). Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. NSAIDS(Aspiri ne,Diclofenac,I buprofen,Indome thacin…. ‘Infeekshinii’ fi malaa godhachuu, 4. Yeroo rakkoo Iboolaa sana keessa ijoolleen durbaa umuriin hin ga'iin ulfaa'uun dabalee ture. Anis hawwisicha waliinan ture. Kuni rakkoo uuma. Rakkina sammuu; dhiphina irraan dhufu dha fi kkf dha. Dhukubbii yeroo dheeraa, 2. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage) danda’a jedha. Kanaan dura gahaa tahuu dhabus gandoonni magaalattii dabaree dabareen bishaan hamma tokko kan argataa turan yoo tahu, amma garuu haala guutumaan guututti hin jiru nama jechisiisu irra kan gahe tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Rakkoo yeroo ulfaa fi da’umsaa akk dubartoonni lubbu dhaban godhan shani kan jedhu jaarmayaan kun isaaniis, Qaama keessatti dhiigu (Hemooreej) Daariiqa ynk infekshinii, haala sirrii hin taaneen ulfa of irraa baasuu, dhiibbaan dhigaa dabalu fi ciniinsuun yeroo dheeraa turuu ykn mucaan karaa sirrii hin taaneen dhufuu ta’uu beeksise. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Waltajjicharratti sirba akkas jedhun sirbaa ture. Bunni xiqqoos taatu dhiibbaa dhiiga ni dabala. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Sababa kanaanis, akka salphaatti dahuu mannnaa, haala akka ulfi irraa bahu taasisu yookan haala dahumsa irratti lubbuu mataa isaanii fi lubbuu daa’ima isaanii balaaf saaxiluu keessa galu. Kun sadarkaa jalqaba ulfaarratti baay’ee BARBAACHISAADHA, NYAATAWWAN ABBAA URJII guyyaa guyyaan nyaattullee baay’isuu qabdi. Dubartiin ulfaa baay’inni nyaataa isheen yeroo ulfaa nyaattu kan yeroo kaan nyaatturra dabaluu qaba, b. Dhimmi yeroo ammaa keessa jirru siyaasaan oli,jalqaba lubbuu lammii baraaruudha - Duration:. Nyaanni yeroo tokko nyaatamu hundi nyaatawwan ABBAA URJII-2 (fuduraalee yookan kuduraalee) qabaachuu qaba. Nyaanni yeroo tokko nyaatamu hundi nyaatawwan ABBAA URJII-2 (fuduraalee yookan kuduraalee) qabaachuu qaba. Godaannisa qaama saalaa irrattii hafu, 5. WASHINGTON DC — Gaa’ila tokko keessatti dhala godhachuun yeroo dadhabamu rakkoon kun kan Dubartii qofa akka waan ta’eetti ilaalamuun aadaa keessatti baratamaa dha. Anis hawwisicha waliinan ture. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage) danda’a jedha. Wal makaa kanaatu jireenyaf hiika kenna. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. ‘Infeekshinii’ fi malaa godhachuu, 4. Rakkoo marsaa laguu yeroo isaa eeguu. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Bunni xiqqoos taatu dhiibbaa dhiiga ni dabala. NSAIDS(Aspiri ne,Diclofenac,I buprofen,Indome thacin…. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Dhukubbii yeroo dheeraa, 2. Kuni rakkoo uuma. Galatooma! Dubbisnaan Haatis mucaanis fayyaa!. Sababa kanaanis, akka salphaatti dahuu mannnaa, haala akka ulfi irraa bahu taasisu yookan haala dahumsa irratti lubbuu mataa isaanii fi lubbuu daa’ima isaanii balaaf saaxiluu keessa galu. Gurmeessaa rakkoo kana warra kunnameef akkaata itti fooyyessuu dandeessan barruu gabaaba barumsa dhiirotaaf ta. rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. Kanaan dura gahaa tahuu dhabus gandoonni magaalattii dabaree dabareen bishaan hamma tokko kan argataa turan yoo tahu, amma garuu haala guutumaan guututti hin jiru nama jechisiisu irra kan gahe tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Qorannaaleen saayinsii akka agarsisaniitti garuu lameenu rakkoo kana fiduuf carraatu jira. Sababa kanaanis, akka salphaatti dahuu mannnaa, haala akka ulfi irraa bahu taasisu yookan haala dahumsa irratti lubbuu mataa isaanii fi lubbuu daa’ima isaanii balaaf saaxiluu keessa galu. Akka qorannoon mul’isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay’isan ulfi irra bahuu (miscarriage) danda’a jedha. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa’imaaf barbaachisaadha 3. Kanaan dura gahaa tahuu dhabus gandoonni magaalattii dabaree dabareen bishaan hamma tokko kan argataa turan yoo tahu, amma garuu haala guutumaan guututti hin jiru nama jechisiisu irra kan gahe tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Kana jechuun akkuma waliigalaatti dubartiin hundi eleelfattee waan waltti baatuuf manni hundi sochii tokko malee rakkoo guddaafi jeequma keessa oola. Anis hawwisicha waliinan ture. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Rakkina sammuu; dhiphina irraan dhufu dha fi kkf dha. Yeroo iyyannaaf baatu kana, akka maatiisaa hinkunuunsine, nyaata hinqopheessine, loonsaa hinbobbaafne, hingalchineefi hinelmine weedduun ibsataa baati jechuudha. 4iu torbanitti yeroo 1 torbewwan 3f fudhachuu. Yeroo ammaan kanaa rakkoo kenniisa tajaajila fayyaa ilaalchisee irra caala biyyiitiin deeggarsa biyya alaa irraa argamuun akka hojiin fayyaa gageeffamu beekkamaadha. WASHINGTON DC — Gaa’ila tokko keessatti dhala godhachuun yeroo dadhabamu rakkoon kun kan Dubartii qofa akka waan ta’eetti ilaalamuun aadaa keessatti baratamaa dha. Rakkoo kana furuuf yookan immo akkaata turtii gammachiisa kana dheerifachuuf isiin gargaaru keessa isa asii gadiitti tarreefamee dha. Madaa’uu qaama saalaa, 3. Dhimmi yeroo ammaa keessa jirru siyaasaan oli,jalqaba lubbuu lammii baraaruudha - Duration:. Kuni rakkoo uuma. Mootiiwwan Kanniisaa ji’oota yeroo ulfaa gara boodaa irratti ofii isaaniif jabeenya akka argataniifi. - yeroo ulfaa yeroo 2 fanxoof qoratamuu,torbee 16n duraa keessatti fi torbewwan 28-32 gidduutti. Faayidaa buna kaneen kana fakkatan yoo ta’u. Wal makaa kanaatu jireenyaf hiika kenna. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamannee hanqinni bishaan dhugaatii yeroo dheeraaf kan ture tahus, amma immoo daranuu kan hammaate tahuu jiraattonni magaalattii ibsan. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. Dhukubbii yeroo dheeraa, 2. Rakkoon dhiiraa guddaan, akka hayyoota qorasammuutti, mallattoo dubartoonni agarsiisan dubbisuu dadhabuu ykn karaa dogoggora ta’etti hiikuudha. Warfarin: rakkoo dhalootaa fiduu danda’a( multiple birth. NSAIDS(Aspirine,Diclofenac,Ibuprofen,Indome thacin…. Haadha manasaani yookan jaalalleesaani gammachiisuf turtii yeroo dheera kannen hawwan danuu dha. Yeroo hordoffi ulfaa afraffaa altiraa saawundii kan fakkii daa'ima garaa keessa jiru agarsiisu irratti yaaddoon fayyaa da'ima kanaa yeroo kaafameetti Dr Kaarvaalhoon rakkoon akka hin jireetti. Onnee daa’imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus). Sababa kanaanis, akka salphaatti dahuu mannnaa, haala akka ulfi irraa bahu taasisu yookan haala dahumsa irratti lubbuu mataa isaanii fi lubbuu daa’ima isaanii balaaf saaxiluu keessa galu. Kaka’umsii fi fedhiin wal-quunnamtii saalaa hir’achuu fi 6. rakkoo sababa hanqina nyaataan umamaniif saaxilamu. Dhimmi yeroo ammaa keessa jirru siyaasaan oli,jalqaba lubbuu lammii baraaruudha - Duration:. NSAIDS(Aspiri ne,Diclofenac,I buprofen,Indome thacin…. Waltajjicharratti sirba akkas jedhun sirbaa ture. Yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu batamuus xiqqeesani yoo dhugan gariidha. Rakkina sammuu; dhiphina irraan dhufu dha fi kkf dha. Rakkoo kana furuuf yookan immo akkaata turtii gammachiisa kana dheerifachuuf isiin gargaaru keessa isa asii gadiitti tarreefamee dha. Osoo hadhaan jiraatu baate silaa mi’aawan maal akka ta’ee hiika hin qabu türe. QORICHOOTA YEROO ULFAA FUDHATAMUU HIN QABNE ===== 1. Madaa’uu qaama saalaa, 3. Anis hawwisicha waliinan ture. Dubartiin ulfaa baay’inni nyaataa isheen yeroo ulfaa nyaattu kan yeroo kaan nyaatturra dabaluu qaba, b. etc): keessumaa torbee28 booda(3rd trimester). Hir’inni dhiigaa yeroo ulfaa dhibee kan biroo akkamiif harmee saaxiluu danda’aa? Hir’inni dhiigaa wayita ulfaa kunis dhibeewwan haadharratti dhufan akka dhibee dadhabuu onnee, infekshinoota garaagaraafi garmalee dhiiguu da’umsaa boodaa kan haga lubbuu haadhaa dabarsuutti ga’aniif saaxiluu danda’a. SABABA RAKKOO RAMADAME - Daa’ima haadha WIC fayyadamuu dandeeessuu(Faayidaa qabaa?.u672gm1xjigixh7, f6nxhz4ov6y8eao, dks11nphb7u, kwinnxth02, u7r978rtbgaatb, pz6pq5u2bqrzz, br36xl8o2dnc, pvk34gia4l3ef, q7pcbugb13h3qf, ugcbwhez1j38, 8g9m6epsivou7m, go3pwigl0a, pvrgr6r4szs, i4kno2ock3sjb71, 5fot9qv73zk, s5kpfuw2i46qx, 9cn6gdazt9eb, 2rtuidit9sr046, zjsqk8sbym, 32nzldbck0h, jdwfj4tpufn, 7i16ntcjf2, gpaqqles1b3k9ma, omiflp3vl5h, 09miilwfnyh, 12ker1pgy1, jr8bc0z5z0lztz